Services externes
24h/7j
Services gratuits et confidentiels
Maison d’hébergement
24h/7j
Services externes gratuits
Services externes
24h/7j
Accompagnement sans hébergement pour les femmes et leurs enfants
Maison d'hébergement
24h/7j
Services gratuits et confidentiels
Maison d'hébergement
24h/7j
Pour les femmes et leurs enfants
Maison d'hébergement
24h/7j
Interprètes disponibles gratuitement
Maison d'hébergement
24h/7j
Pour les femmes et leurs enfants

Prepare pou depa ou

Senaryo pwoteksyon

Pandan yon epizòd vyolans, ou bezwen panse epi aji byen vit kenbe tèt ou ak pitit ou yo an sekirite. Isit la yo se yon kantite etap pou pran davans ki ka ede kenbe ou an sekirite:

 • Notifye vwazen yo nan ka ou dwe voye yo pitit ou; Mande yo pou yo rele lapolis lè yo tande kòmansman yon sèn vyolan;
 • Pale ak moun ou fè konfyans sou sitiyasyon ou. Dakò ak yo sou yon modpas ke ou pral itilize avèti yo ke ou an danje e ke ou ta dwe rele lapolis imedyatman. Ou ka chwazi tou yon modpas avèk pitit ou pou pwoteje tèt yo pandan yon Episode nan vyolans.
 • Asire w ou ke ou ka pran rad ou ak byen ou yo ansanm ak sa pitit ou yo byen vit. Si mari/madanm ou mande ou sa w ap fè, bay yon rezon, tankou: “M ap netwaye” oswa “M ap prepare rad timoun yo pou demen maten.”
 • Epitou, evite zòn kote kouto oubyen zam afe yo estoke.
 • Ale nan chak chanm lakay ou ak imajine ki jan ou ka chape. Fè tout bagay pou evite pyès monnen mouri-fini nan prezans mari/madanm ou.
 • Tach pi bon kote yo sove nan etaj la tè, dezyèm etaj ak sousòl.
 • Ou ka ede pitit ou sove tèt yo lè w montre yo yon kote ou ka rankontre. Anseye yo pou yo rele 9-1-1 nan evènman an nan yon ijans (aksidan, atak ak batri nan tèt yo oswa moun ou oswa si yo santi yo an sekirite).
 • Toujou konte sou jijman ou ak étuition ou. Si sitiyasyon an vin trè danjere, ou bezwen reflechi devan tan sou fason pou w kalme abizè w la.
 • Revize epi tcheke plan sekirite ou regilyèman.
 • Toujou sonje priyorite w se sekirite w ak sekirite pitit ou.

Sous: Gouvènman Quebec, Senaryo Pwoteksyon

Kòman ou kapab jwenn òganize? Ki sa ki pote?

Nan yon kontèks vyolans domestik, li enpòtan pou planifye aksyon yo dwe pran pou asire sekirite ou. Si w ap panse a kite kay la, menm tanporèman, gen yon kantite bagay ou ka fè davans:

 • Kenbe yon malèt, bwat oswa sak kote ou ka gen aksè a li byen vit ak byen fasil. Otank posib, ou ta dwe mete atik sa yo nan li:
  • Yon kopi kle apatman an oswa kay la kòm byen ke machin nan.
  • Lajan kach, kidonk, ou ka pran yon taksi oswa fè yon apèl nan telefòn.
  • Dokiman idantite ou: paspò, kat asirans sosyal, batistè (ou ak sa yo ki nan timoun yo), sètifika maryaj, dosye imigrasyon, kat sitwayènte, kat estati aborijèn, dokiman legal nan tout kalite konsènan ou, koup ou ak pitit ou, elatriye.
  • Lisans chofè ou ak prèv enskripsyon an.
  • Kat sante pitit ou ak dosye vaksinasyon pitit ou.
  • Liv labank ou, chèk, kat kredi ak dokiman konsènan ipotèk la oswa lòt prè labank.
  • Kontra-lwaye ou, aksyon, patenarya oswa akò biznis, lwaye oswa resi peman ipotèk, oswa kopi dokiman sa yo.
  • Rapòte kanè ak diplòm.
  • Liv adrès ou.
  • Valab ak resi pou pwopriyete pwòp ou yo.
  • Yon foto mari/madanm ou oswa mari/madanm ou pou ede idantifye yo.
  • Yon lis lòt atik ke ou ka tounen pou pita.
 • Asire w ke ou bous ou, bous, ID, kle ak lòt atik ijans yo nan yon kote ke ou konnen e ke se byen vit ak fasil pou ou pou w jwenn aksè nan ka ou bezwen kite kay la byen vit.
 • Louvri yon kont labank separe nan non ou epi yo gen deklarasyon labank yo voye nan yon lòt adrès (yon zanmi oswa yon manm fanmi) pou mari oswa madanm ou pa wè yo.
 • Tcheke konbyen lajan se nan kont jwenti ou, nan ka ou bezwen retire mwatye nan li byen vit.
Sous: Gouvènman Quebec, Senaryo Pwoteksyon

Des questions, des doutes ?

Nous sommes là pour vous aider ! Appelez-nous au